Senagat habarlary

 • Diňe tomus üçin: Marta Stýuartyň söýgüli açyk mebel markasy şu gün Awstraliýada satuwa çykarylýar we bölekler “baky dowam etdiriler”.

  Marta Stýuart tarapyndan gowy görülýän açyk mebel markasy Awstraliýada ýerleşdirildi ABŞ-nyň “Outer” markasy halkara derejesinde giňeldi we ilkinji duralgasy “Down Under Under” kolleksiýasynda örülen divanlar, oturgyçlar we “bug galkany” ýorganlary Satyjylar gurlan elde ýasalan böleklere garaşyp bilerler ...
  Koprak oka
 • Açyk mebel we ýaşaýyş ýerleri: 2021-nji ýylda nämeler bolup geçýär

  HIGHokary pikir, NC - Ylmy gözlegleriň mukdary tebigatda wagt geçirmegiň fiziki we akyl saglygynyň peýdalaryny subut edýär. COVID-19 pandemiýasy soňky bir ýylda adamlaryň köpüsini öýünde saklasa-da, açyk ýaşaýyş meýdany bolan Amerikalylaryň 90 göterimi has uly artykmaçlyk aldy ...
  Koprak oka
 • CEDC açyk nahar mebelleri üçin 100K dollar gözleýär

  CUMBERLAND - Şäher işgärleri, şäher merkezi restoran eýelerine pyýada söwda merkezi täzelenenden soň howandarlary üçin açyk mebellerini täzelemäge kömek etmek üçin 100,000 dollar soraýar. Grant haýyşy çarşenbe güni şäher häkimliginde geçirilen iş mejlisinde ara alnyp maslahatlaşyldy. Kamberlend şäheriniň häkimi Reý Morriss we agzalar ...
  Koprak oka
 • Daşky mebelleri nädip saýlamaly

  Köp sanly wariant bilen - agaç ýa-da metal, giň ýa-da ykjam, ýassyklar bilen ýa-da bolmasa - nireden başlamalydygyny bilmek kyn. Hünärmenleriň maslahat berýän zady. Gowy enjamlaşdyrylan açyk meýdan - peýzacape dizaýneri Amber Fredanyň Bruklindäki bu eýwany ýaly - rahat we özüne çekiji bolup biler ...
  Koprak oka
 • 2021 Daşary ýurtlarda açyk mebel we aşhana enjamlary senagaty hasabaty

  Şençzhenen IWISH we Google tarapyndan bilelikde çykarylan “2021 açyk mebel we aşhana enjamlary senagaty hasabaty we Amerikan sarp edijileri barlagy” ýakyn wagtda çykar! Bu hasabat, açyk mebellerden başlap, Google we YouTube ýaly birnäçe platformadaky maglumatlary birleşdirýär & ...
  Koprak oka
 • 8,27 milliard dollar ulalyň | GELJEK ŞARP GÖRNÜŞI

  (BIZNES WIR) - Technavio, global açyk mebel bazary 2020-2024 atly iň soňky bazar gözleg hasabatyny yglan etdi. Dünýädäki açyk mebel bazarynyň 2020-2024-nji ýyllar aralygynda 8,27 milliard dollar artmagyna garaşylýar. Hasabat bazara täsirini we döredilen täze mümkinçilikleri hem üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Iň oňat otag

  Haýsy çaý otagy iň gowusy? Çaý otaglary dynç almak üçin. Oturgyjyň we diwanyň özboluşly gibrid, oturgyç otaglarynda aýaklaryňyzy we hemişelik oturýan arkalaryňyzy goldamak üçin uzyn oturgyçlar bar. Olar uklamak, kitap bilen egrelenmek ýa-da noutbukda işlemek üçin ajaýyp. Eger ...
  Koprak oka
 • Öz howlyňyzdaky jenneti dörediň

  Jennetden lezzet almak üçin uçar bileti, gazdan doly tank ýa-da otly münmek gerek däl. Öz howlyňyzda kiçi alkowda, uly eýwanda ýa-da palubada özüňizi dörediň. Jennetiň size nähili görünýändigini we duýulýandygyny göz öňüne getiriň. Owadan ösümlikler bilen gurşalan stol we oturgyç ýeňiş gazanýar ...
  Koprak oka
 • Pergola bilen Gazebo arasyndaky tapawut, düşündirildi

  Pergolalar we gazebolar köp wagtdan bäri açyk meýdançalara stil we başpena goşýarlar, ýöne howlyňyz ýa-da bagyňyz üçin haýsy dogry? Köpümiz mümkin boldugyça açyk howada wagt geçirmegi halaýarys. Howly ýa-da bagda pergola ýa-da gazebo goşmak, dynç almak we maşgala ýa-da gowurma bilen wagt geçirmek üçin ajaýyp ýer hödürleýär ...
  Koprak oka